witamy na nip-1.pl

Formularz nip wypełniany jest jako zgłoszenie identyfikacyjne nip lub aktualizacyjne nip przez osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą pit, które nie są jednak przedsiębiorcami. Zmiany te wprowadzone są w związku z wejściem w życie zasady „jednego okienka” i rejestracji na podstawie formularza EDG-1. Podatnik uzyskujący status przedsiębiorcy w myśl przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zgłoszenia identyfikacyjnego oraz aktualizacyjnego dokona na druku EDG-1. Stąd przestaje go obowiązywać, skierowany do tej pory do niego, nip-1.
Co to oznacza w praktyce?
nip-1.pl_1Przeznaczenie dla przedsiębiorców EDG-1 nie oznacza, że nip-1 stał się bezużyteczny. Oznacza to, że stosować go powinni ci wszyscy, którzy nie zostali zaliczeni do przedsiębiorców w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jednak w myśl przepisów podatkowych, , nadal pozostają prowadzącymi działalność gospodarczą.
Problem pojawia się z ustaleniem, do której ustawy odsyła a ściśle ustawa wprowadzająca nip – 1 – z dnia 13 października 1995 r.o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 2004, nr 269, poz. 2681).
Teoretycznie postępowanie w sprawie nadania NIP jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), niemniej nie oznacza to, że definicja działalności gospodarczej musi pochodzić z tej ustawy.
Przez działalność gospodarczą w myśl ordynacji podatkowej rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.
Przyjęcie takiej definicji powodowałoby bowiem konieczność zgłaszania się do Urzędu Skarbowego na nip-1 dotyczy wszystkich podatników, również wynajmujących, rolników itd.
Wydaje się właściwszym odesłanie do definicji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl której działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową
•    wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
•    polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
•    polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł uzyskiwania
Przedsiębiorcą w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, czyli zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.
Oznacza to, że nip – 1 składają nadal ci wszyscy prowadzący działalność, którzy zostali wyłączeni z tej definicji w myśl przepisów USDG, np. osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. Ustawa nie odnosi się bowiem do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Ten zakres działalności, który ustawa o PIT zaliczy do działalności gospodarczej, podlega zgłoszeniu na nip 1, z wyjątkiem osób wykonujących tę działalność wyłącznie w formie uczestniczenia w spółkach jawnych,
partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych (nip 3 oraz nip 2 dla spółki).
Nie należy wybierać formularza, tak jak dotychczas, jeśli w myśl ustawy o PIT:
•    nie prowadzi się działalności gospodarczej,
•    działalność gospodarczą prowadzi podatnik jako wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, a poza uczestnictwem nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Wspólnik w tym przypadku rejestruje własny numer ewidencji podatkowej na NIP-3 (ewentualnie posiadając ten numer, nie dokonuje dodatkowych czynności w tym zakresie, a rejestruje jedynie spółkę).
Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. A zatem, jeżeli podatnik wcześniej posiadał numer NIP, to nie musi występować o nadanie mu kolejnego numeru w związku z prowadzoną działalnością. Musi natomiast aktualizować dane objęte zgłoszeniem w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku. Niemniej Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.
Należy uznać zatem, że zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego powinno dokonać się łącznie z wnioskiem o rejestrację działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Zgłoszenie aktualizacyjne rzedsiębiorców odbywa się na druku EDG-1.
Prowadzenie działalności gospodarczej to równocześnie konieczność wyboru właściwej formy opodatkowania. W przypadku podatku liniowego (druk pit – pit 36l ), karty podatkowej ( druk pit – pit 16a ) lub ryczałtu ewidencjonowanego ( druki pit – pit 28, pit 28a, pit 28b ) konieczne jest dokonanie dodatkowego zgłoszenia takiej formy.
Od tego jaką formę opodatkowania podatnik wybierze, zależy wysokość opodatkowania i możliwość korzystania z ulg ( takich jak np. ulga prorodzinna – ulga na dzieci lub ulga na Internet ). Podatek pit w formie liniowej oraz karta podatkowa nie pozwala na korzystanie ze wskazanych ulg podatkowych oraz rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Ulga na dzieci i ulga na Internet rozliczana jest w podatku opłacanym według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
Przekazanie pit przez Internet możliwe jest zarówno w przypadku nip1, jak i odpowiedniej deklaracji: pit 36, pit 36l, pit 28, pit 16a. Te druki pit sygnowane są dodatkowo bezpiecznym podpisem elektronicznym.